އެނގޭތަ ވައިބާރ އެޕްލިކޭޝަންގައި ފޮޓޯ ސޭވް ކުރާ ލޮކޭޝަން ބަދަލު ކުރެވޭ ކަން؟

މުހައްމަދު ޝަހީދު

ވައިބާރ ޑެސްކްޓޮޕް އެޕްލިކޭޝަން ގެ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ލޮކޭޝަން ބަދަލް ކުރާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ

1- އެންމެ ފުރަތަމަ ވައިބާރ އެޕްލިކޭޝަން ހުޅުވާލާފައި ސެޓިންގއަށް ދާނީ


2- ސެޓިންގ ހުޅުވާލުމަށްފަހު ދެން ދާނީ "މީޑިއާ" އަށް. ދިއުމަށްފަހު ވައިބާރ މީޑިއާ ފައިލްތަށް ސޭވް ކުރަން ހުރި ލޮކޭޝަނަށް ފިތާލާ. އެއަށްފަހު އަލުން ފައިލް ސޭވް ކުރަން ބޭނުންވާ ލޮކޭޝަން ސެލެކްޓް ކުރަން. 


ނޯޓް: މިގޮތަށް ސެލެކްޓް ކުރިޔަސް ކުރިން ސޭވް ކޮށްފައި ހުރި ފައިލްތަކެއް އާ ލޮކޭޝަނަށް މޫވެއް ނުވާނެ. 

Advertisement
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ފާސިރް
އަޅެ މި ހާދަހާ ސަޅި ކަމެކޭ ދޯ ދެން މިކަން ކުރަން ވީ