ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ އިސް ހަރަކާތްތެރިޔާ ޖީޒާ ޢަލީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި


ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ އިސް ހަރަކާތްތެރިޔާ ޖީޒާ ޢަލީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ އިސް ހަރަކާތްތެރިޔާ އަދި އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ދުވަސްތަކުގަ ފުވައްމުލަކުގައި ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގުމުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހުންނެވި ފުނާޑު، މުޝްތަރީގެ - ޖީޒާ ޢަލީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި.

0

ވޯޓު ވިއްކުން

ރިޕޯޓް
0

ވޯޓު ވިއްކުން

ކެމްޕެއިން ކުރުމާއި ފާއިސާ ބެހުން. މުޖުތަމަޢެއް ހަލާކުގެ ތެރެއަށް

ދީން
0

ދޮގު ވަރަޢަވެރިކަން

ދީނީ ނަޒަރަކުން ބަލާ އިރު، ވަރަޢަވެރިކަމުގެ ޚާއްޞަ މާނައަކީ މާތް ﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމުން ދުރުވުމާއެކު، މަކްރޫހު ކަންކަމުންވެސް ދުރުވުމެވެ.

ލައިފް ސްޓައިލް
1

އެއްދޮރު ބަންދުވާއިރު އެއްހާސް ދޮރު ހުޅުވޭނެއެވެ

ވަޒީފާއެއް ނެތް ވަރަށް ފަޤީރުކޮށް އުޅެމުން ދިޔަ މީހަކު ވަރަށް ބޮޑު ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްގެ ފާޚާނާ ސާފުކުރާ މީހާގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައި އިންޓަވިއުއަށް ހޮވުނެވެ. އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން ކޮންޕިއުޓަރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރ، ވަޒީފާނެއް މީހާއަށް...

ކުޅިވަރު