ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން
0

މިއީ މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތި ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ކަމެއް

ރީތި ހަންގަޑުގެ ވެރިއަކަށް ވާން އެންމެންވެސް ބޭނުން ވެއެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ ކުރީމް ތަކާއި މޫނު ރީތިކުރަން ބޭނުން ކުރާ މާސްކް ތައް ބޭނުން ކުރުން ވަނީ ދިވެހިންގެ އާދައަކަށް ވެފައެވެ.

މީހުން
0

ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްގެ "ކޯވަރެއް" ރިލީޒް ކޮށްފި

ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްގެ "ކޯވަރެއް" 2021 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ދުވަހު ޕްރިމިއާރ ކޮށްފި

އެހެނިހެން
0

ސިމްބޮލިކްސް ގެ "ކޯވަރެއް" މިހާރު ބައިސްކޯފުން

ސިމްބޮލިކްސް ގެ "ކޯވަރެއް" މިހާރު ބައިސްކޯފުން މިހާރު އަޑު އަހާލެވޭނެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ
1

އެނގޭތަ ވައިބާރ އެޕްލިކޭޝަންގައި ފޮޓޯ ސޭވް ކުރާ ލޮކޭޝަން ބަދަލު ކުރެވޭ ކަން؟

ވައިބާރ އެޕްލިކޭޝަންގައި ފޮޓޯ ސޭވް ކުރާ ލޮކޭޝަން ބަދަލު ކުރެވޭ ކަން އެނގޭތަ؟