ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން
0

ިހަމުގެ ކެންސަރުން ސަލާމަތް ވުމަށް ސަންސްކްރީން ލޯޝަން

ހަމުގެ ކެންސަރުން ސަލާމަތް ވުމަށް ސަންސްކްރީން ލޯޝަންގެ މުހިންމުކަން.

މީހުން
0

އެނދު އެޅުމުގައި 21 އަހަރުވީ ތޮލްހަތު

ބެޑް ޑެކަރޭޓް ކުރުމަކީ ރިޒޯޓް ތަކުގައި ހައުސްކީޕިންގް ގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުދިންނަށް މާކަ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވީ ނަމަވެސް ހަޤީގަތުގައި އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން ހައުސްކީޕިންގް ގައި ރޫމްބޯއީ އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތޮލްހަތް އ...

އެހެނިހެން
ޓެކްނޮލޮޖީ
1

އެނގޭތަ ވައިބާރ އެޕްލިކޭޝަންގައި ފޮޓޯ ސޭވް ކުރާ ލޮކޭޝަން ބަދަލު ކުރެވޭ ކަން؟

ވައިބާރ އެޕްލިކޭޝަންގައި ފޮޓޯ ސޭވް ކުރާ ލޮކޭޝަން ބަދަލު ކުރެވޭ ކަން އެނގޭތަ؟