Advertisement
Advertisement
ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން
0

ިހަމުގެ ކެންސަރުން ސަލާމަތް ވުމަށް ސަންސްކްރީން ލޯޝަން

ހަމުގެ ކެންސަރުން ސަލާމަތް ވުމަށް ސަންސްކްރީން ލޯޝަންގެ މުހިންމުކަން.

މީހުން
0

ޢުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރުގެ އަލްސަން އެކްސްކަވޭޓަރ އޮޕަރޭޓް ކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ

ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ (އާސިފް) ބުނީ ދަރިފުޅަކީ އެއް އިރެއްގައިވެސް ހެވީ ވެހިކަލް އޮޕަރޭޓް ކުރާތަން ބަލާ ނުވަތަ އެކަމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ކުއްޖެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެހެނިހެން
0

ސިމްބޮލިކްސް ގެ "ކޯވަރެއް" މިހާރު ބައިސްކޯފުން

ސިމްބޮލިކްސް ގެ "ކޯވަރެއް" މިހާރު ބައިސްކޯފުން މިހާރު އަޑު އަހާލެވޭނެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ
1

އެނގޭތަ ވައިބާރ އެޕްލިކޭޝަންގައި ފޮޓޯ ސޭވް ކުރާ ލޮކޭޝަން ބަދަލު ކުރެވޭ ކަން؟

ވައިބާރ އެޕްލިކޭޝަންގައި ފޮޓޯ ސޭވް ކުރާ ލޮކޭޝަން ބަދަލު ކުރެވޭ ކަން އެނގޭތަ؟