ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ
0

ތިންމީހުން އަރުވައިގެން ބޭރުމީހުން ސައިކަލް ދުއްވުން ޢާއްމުވަނީ!

މިކަމަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބޮޅެއް މިހާރު މިވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ. މިހާރު އެންމެ ބާރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ދައްކާ އެއްވާހަކަ އަކީ ބިދޭސިންވީމަ 3 މީހުން އަރުވައިގެން ސައިކަލް ދުއްވުން ހުއްދަވީ ތޯއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ...

ސިޔާސީ
1

ކައުންސިލަށް ވަގުތުދޭން ޖެހޭތަ؟

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 14000 ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު މިންވަރަކީ 5 އަހަރުން 1 ފަހަރު ވޯޓުލުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީއާއި, ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ހަމައެކަނި ހައްގަކީ, އަދި ބާރަކީ އެއީއެއްނޫނެވެ.

ސިއްހަތް
0

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ރުޅިއައިސްގެން ރަތަށް އަރައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޕީސީއާރ މެޝިނެއް ބަހައްޓައި ސިޓީއިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެމެޝިނެއް ނުލިބި ދިގުލައިގެން ގޮސް ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެ ރުޅިވެރިކަން އި...

ވިޔަފާރި
0

ފޭކް ސްލިޕް ބޭނުންކޮށްގެން ވައްކަންކުރުން އިންތިހާޔަށް!

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޭކް ސްލިޕް ބޭނުންކުރުމާއި، އޮޅުވާލައިގެން މީސްމީހުން އަތުން ފައިސާ ހޯދުމާއި، ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު ރުފިޔާ ނުދީ އޮޅުވާލުމަކީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާއްމުވެއްޖެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ އ...

މީހުން
0

ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި "ކީސާ"

އެއްޝަހަރެއްގައި އުސްމާނޭ ކިޔާ ވަރަށް އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު އަދި ވަރަށް ދަހި މީހަކު ދިރިއުޅުނެވެ. އުސްމާނަކީ ލާރި ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި ކޮންމެފަދަ ކަމެއްކުރުމަށްވެސް ޖެހިލުންނުވާ މީހެކެވެ. އުސްމާނުގެ ޚާދިމުންނަށް މުސާރައިގެގޮތުގައިވެސް ދެނީ ވަރަށް ކުޑަ،...