ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ
0

އަލަށް ފެށުނު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މުޅިން އަލަށް މޮނިޓަރިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކުރުންވެސް ހިމެނޭ

ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާރު އަޅާފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ 586 ވެކިއުމް ޕަމްޕާއި، ވެކިއުމް ޗެމްބަރުތަކުގެ ވޭލުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން މިފަހަރު މުޅިން އަލަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި...

ސިޔާސީ
0

"ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަން" މިހާރު ކޮބާ؟

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަންއިން ކުރި ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލްތަކުގެ ލެބޯޓަރީއަށް ބޭނުންވާނެ ސާމާނާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި އަދި މިނޫނަސް ވަރަށް ގިނަ ސާމާނު ދާދި ފަހަކާއި ޖެހެންދެންވެސް ލިބެމުން ދިޔައެވެ. އަދިވެސް މަދަހަ، ޤުރުއާން މުބާރާތް، ފުޓުބޯޅަ...

ސިއްހަތް
0

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަށް

ނިސްބަތުން 3 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ހުއްޓަސް، ނަމުން ސިޓީއެކޭ ބުންޏަސް މިރަށުގައި ސީޓީ ސްކޭނެއް ނުހުރެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފުރައިގެން ދާންޖެހެނީ އައްޑުއަށް ނުވަތަ މާލެއަށެވެ.

ވިޔަފާރި
4

"ޓަމަނު އޮއިލް" ގެ އެހެން ބާވަތެއްގެ ތެލެއް ހަމަ އެނަމުގައި ބާޒާރުގައި ވިއްކަނީ

މުޅި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު "ޓަމަނު އޮއިލް" ގެ އެހެން ބާވަތެއްގެ ތެލެއް ހަމަ އެނަމުގައި ބާޒާރުގައި ވިއްކަމުންދާކަމަށް ޓަމަނު އޮއިލްގެ ވެރިޔާ މުޙައްމަދު އަފްރާހު ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޢަފްރާހް (ހަނިމާ) ބުނިގޮތުން މިއީ މިކަހަލަ ކަމެއް މެދުވެރިވި 2 ވަނަ ފަހަރެވެ...

މީހުން
0

ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި "ކީސާ"

އެއްޝަހަރެއްގައި އުސްމާނޭ ކިޔާ ވަރަށް އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު އަދި ވަރަށް ދަހި މީހަކު ދިރިއުޅުނެވެ. އުސްމާނަކީ ލާރި ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި ކޮންމެފަދަ ކަމެއްކުރުމަށްވެސް ޖެހިލުންނުވާ މީހެކެވެ. އުސްމާނުގެ ޚާދިމުންނަށް މުސާރައިގެގޮތުގައިވެސް ދެނީ ވަރަށް ކުޑަ،...