ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ
0

އުފަންވާ ކުދިން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުން – ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމެއް

ގާނޫނަކުން ލާޒިމްކޮށްގެން ނަމަވެސް އުފަންވާ ކުދިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް

ސިޔާސީ
1

ކައުންސިލަށް ވަގުތުދޭން ޖެހޭތަ؟

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 14000 ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު މިންވަރަކީ 5 އަހަރުން 1 ފަހަރު ވޯޓުލުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީއާއި, ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ހަމައެކަނި ހައްގަކީ, އަދި ބާރަކީ އެއީއެއްނޫނެވެ.

ސިއްހަތް
0

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ރުޅިއައިސްގެން ރަތަށް އަރައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޕީސީއާރ މެޝިނެއް ބަހައްޓައި ސިޓީއިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެމެޝިނެއް ނުލިބި ދިގުލައިގެން ގޮސް ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެ ރުޅިވެރިކަން އި...

މީހުން
2

އަލީ ޝަމާލްގެ ފުޓްބޯލް ކެރިއާރ ވަރަށް އުޖާލާ

ޝަމާލް އަކީ އަބަދުވެސް ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖަކަށްވިޔަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެންފެށީ ކުރިކެޓްއެވެ. ސްކޫލުގައި ކުރިކެޓް ކުޅުނަސް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް ފޮނިއެވެ.