ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ
ޓެކްނޮލޮޖީ
0

ވިންޑޯސް 11 ގެ ފޭކް ކޮޕީއިން މަލްވެއަރ ފަތުރަނީ - ސަމާލުވޭ!

ވިންޑޯސް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ އޮޕަރޭޓިންގް ސިސްޓަމެވެ. އަދި އެންމެ ގިނަ ވައިރަސް އެޓޭކްސް އަންނަ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެވެ. މިހެން މިކަން ވަނީވެސް އެހެންވީމައެވެ. ސަބަބަކީ ހެކަރުންނަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރަންވެސް ފަސޭ...

މޫސުން
0

ކުވައިތު ފަންޑު އަދި ނެދަލެންޑުގެ އޯރިއޯއިން އާނބަސް ލިބުމުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ އުރަތައް ކެނޑުން އޮންނާނެ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުވަނީ އެކަމާއި ހަވާލުވެފައިވާ ކުންފުނި ރޯޔަލް ހަސްކޮނިން އިން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އަށް މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ފޮނުވާފައި.

ސިއްހަތް
ސަރުކާރު
1

ފެނަކަ އޮފީހެއް އެޅުމަށް ވަކިން ބިމެއް ދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ނުދެކެން - މޭޔަރ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން 70،000 އަކަފޫޓު ބިމެއް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާ ފެނަކަ އޮފީހެއް އެޅުމަށް 6000 އަކަފޫޓޫ ބިމެއްދޭން ނިންމުމުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އަދުލުއިންސާފު
މަޖިލިސް
0

13 ޤައުމަކަށް ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ރުހުންދީފި

13 ގައުމަކަށް ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރަން ފޮނުވި ނަންތަކަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި އެވެ. އެ މަގާމުތަކަށް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފޮނުއްވީ މިދިޔަ ހަފްތާގަ އެވެ.

ދީން
0

އަލްޖީރިއާ ކަންމަތީ ފިހާރައެއްގައިވާ ލިޔުމަކުން އެތައް ބަޔަކަށް ސިހުން ގެނުވައިފި

އަލްޖީރީއާގެ ކަންމަތީ ފިހާރައެއްގެ ބޭރުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ ވަނީ އެބޭފުޅާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ލިޔުއްވާފައެވެ.

އެކްސިޑެންޓް
0

ފުވައްމުލަކުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ގޯޅިއަޅަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރޯލު ނުވެ ގޮސް ފާރެއްގައި ޖެހިގެން

ޓުއަރިޒަމް
0

ފުވައްމުލަކު ކޮޑަކިޅި (މަޑްބާތް) ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ތަނުގައި ކުޅުނު ޓިކްޓޮކެއް ވައިރަލްވެ 21 މިލިއަން ވިއުސް

"ދަ ތްރީ ޑަމްބެލްސް" ގެ ނަމުގައި ޓިކްޓޮކް ގައި ހަދާ އެކައުންޓު 141 ހާސް މީހުން ފޮލޯ ކުރާއިރު 5.4 މިލިއަން ލައިކްސް ލިބިފައިވެއެވެ. ބެލެވޭގޮތުގައި މި ފަތުރުވެރިއަކީ ޔޫކޭ އަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތެކެވެ. މި އެކައުންޓަށް ބަލާލާއިރު މި ފަތުރުވެރިޔާ ވަނީ ވަރ...