ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ
0

އެމްޓީސީސީ އިން ފުވައްމުލަކުގައި މިނީ ބަސް ދަތުރު ފެށުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި

މިއަދު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި އެމްޓީސީސީގެ އިސް ވެރިން ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލު ވުމުގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވަނީ ބާކީ ހުރި މަގު ތަކުގައި ދުއްވާނެ ތާވަލަކާއި ބެހޭގޮތުން ނެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަސް ދުއްވުމ...

ޓެކްނޮލޮޖީ
0

ސޯޝަލް އިންޖިނިއަރިނގް އަކީ ކޮބާކަން އެނގޭތަ؟

ވަރަށް ގިނަ މީހުނަށް ސޯޝަލް އިންޖިނިއަރިންގް އަކީ އަހާލީމަ ނޭނގިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފޭސްބުކް ނުވަތަ އީމެއިލް ހެކް ކުރުމޭ ބުނެފިއްޔާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ބުނަނީ ކީކޭކަން އެނގިދާނެއެވެ.

މޫސުން
0

ކުވައިތު ފަންޑު އަދި ނެދަލެންޑުގެ އޯރިއޯއިން އާނބަސް ލިބުމުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ އުރަތައް ކެނޑުން އޮންނާނެ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުވަނީ އެކަމާއި ހަވާލުވެފައިވާ ކުންފުނި ރޯޔަލް ހަސްކޮނިން އިން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އަށް މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ފޮނުވާފައި.

ސިއްހަތް
0

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގޮވާލާ ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެންވަރު ދަށްވެ ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ކަންކަން ގޮސްފައިވާތީވެ، މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ގޮވާލާ ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ވެހިކަލް ބުރުގައި ގ...

ސަރުކާރު
އަދުލުއިންސާފު
މަޖިލިސް
0

13 ޤައުމަކަށް ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ރުހުންދީފި

13 ގައުމަކަށް ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރަން ފޮނުވި ނަންތަކަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި އެވެ. އެ މަގާމުތަކަށް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފޮނުއްވީ މިދިޔަ ހަފްތާގަ އެވެ.

ދީން
0

ޢަރްޝީގެ ހިޔާވަހިކަން

ޤިޔާމަތް ދުވަހަކީ، ހުރިހާ ޚަލްޤުތައް، މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ޖަމާކުރެވޭ ދުވަހެވެ. އެދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ގިނަގުނަ އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓް
0

ފުވައްމުލަކުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ގޯޅިއަޅަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރޯލު ނުވެ ގޮސް ފާރެއްގައި ޖެހިގެން

ޓުއަރިޒަމް