Advertisement
Advertisement
ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ
ޓެކްނޮލޮޖީ
0

ވިންޑޯސް 11 ގެ ފޭކް ކޮޕީއިން މަލްވެއަރ ފަތުރަނީ - ސަމާލުވޭ!

ވިންޑޯސް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ އޮޕަރޭޓިންގް ސިސްޓަމެވެ. އަދި އެންމެ ގިނަ ވައިރަސް އެޓޭކްސް އަންނަ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެވެ. މިހެން މިކަން ވަނީވެސް އެހެންވީމައެވެ. ސަބަބަކީ ހެކަރުންނަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރަންވެސް ފަސޭ...

މޫސުން
0

ކުވައިތު ފަންޑު އަދި ނެދަލެންޑުގެ އޯރިއޯއިން އާނބަސް ލިބުމުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ އުރަތައް ކެނޑުން އޮންނާނެ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުވަނީ އެކަމާއި ހަވާލުވެފައިވާ ކުންފުނި ރޯޔަލް ހަސްކޮނިން އިން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އަށް މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ފޮނުވާފައި.

ސިއްހަތް
0

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގޮވާލާ ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެންވަރު ދަށްވެ ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ކަންކަން ގޮސްފައިވާތީވެ، މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ގޮވާލާ ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ވެހިކަލް ބުރުގައި ގ...

ސަރުކާރު
އަދުލުއިންސާފު
މަޖިލިސް
0

13 ޤައުމަކަށް ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ރުހުންދީފި

13 ގައުމަކަށް ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރަން ފޮނުވި ނަންތަކަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި އެވެ. އެ މަގާމުތަކަށް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފޮނުއްވީ މިދިޔަ ހަފްތާގަ އެވެ.

ދީން
0

ޢަރްޝީގެ ހިޔާވަހިކަން

ޤިޔާމަތް ދުވަހަކީ، ހުރިހާ ޚަލްޤުތައް، މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ޖަމާކުރެވޭ ދުވަހެވެ. އެދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ގިނަގުނަ އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓް
0

ފުވައްމުލަކުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ގޯޅިއަޅަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރޯލު ނުވެ ގޮސް ފާރެއްގައި ޖެހިގެން

ޓުއަރިޒަމް
1

ހޯމްސްޓޭއާއި ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

ހޯމްސްޓޭ އަކީ ގޭގައި ތިބެގެބް ފަސޭހައިން އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމެކެވެ. ދާދި ފަހުން ސަރުކާރުން މިވަނީ މިކަން ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ތަޢާރަފް ކުރުމާއި އެކު ބައެއް މީހުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ ފެށީއެވެ. އެއި ގޯސްކަމެއް ކަމުގައި ދެއްކުމަށެ...