ސިމްބޮލިކްސް ގެ "ކޯވަރެއް" މިހާރު ބައިސްކޯފުން!

ފާރިޝް މައުމޫން އަލްބަމް ނެރެދެއްވަނީ ފާރިޝް މައުމޫން އަލްބަމް ނެރެދެއްވަނީ

ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސް ގެ "ކޯވަރެއް" ޖުމްލަ 20 ލަވަޔާއި އެކު ރޭ ބައިސްކޯފުގައި ރިލީޒް ކޮށްފިއެވެ. މި އަލްބަމް ނެރެދެއްވީ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ފާރިޝް މައުމޫން އެވެ. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސް އިން ބުނީ މި އަލްބަމުގައި ހުރިހާ ގިންތިއެއްގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކަމުދާނެ ކަހަލަ ލަވަތައް ހިމެމޭނެ ކަމަށެވެ. 

މި އަހަރު ފުރަތަމަ ދުވަހު ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސް އިން ވަނީ މި އަލްބަމްގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ޔޫޓިއުބުގައި ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ. މިހާތަނަށް އެ ލަވަ 1 ލައްކަ ވިއުސް ލިބިފައި ވެއެވެ. 

Advertisement
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު