ފުވައްމުލަކު އުޖާލާ ބޯޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އުޖާލާ ބޯޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

ނަމަވެސް މި ހާދިސާގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދާލަން ބޯޓަށް ގުޅި އިރު ފޯނު ނިއްވާލާފަ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ 

އާއްމުވެފައިވާ ފޮޓޯ ތަކުން ފެންނަ މަންޒަރު ތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

Advertisement
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު