ކްރިޕްޓޯ ޕޭމަންޓެއްގެގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން


ފުވައްމުލައް ސިލްވަރ ކައުންޓީއިން ވަނީ ކްރިޕްޓޯއިން ޕޭމަންޓް ބަލައިގަތުން ފަށާފައެވެ.

ކްރިޕްޓޯ ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުން ފުވައްމުލައް ސިލްވާރ ކައުންޓީއިން ފަށައިފި.

0

ވޯޓު ވިއްކުން

ރިޕޯޓް
0

ވޯޓު ވިއްކުން

ކެމްޕެއިން ކުރުމާއި ފާއިސާ ބެހުން. މުޖުތަމަޢެއް ހަލާކުގެ ތެރެއަށް

ދީން
0

ދޮގު ވަރަޢަވެރިކަން

ދީނީ ނަޒަރަކުން ބަލާ އިރު، ވަރަޢަވެރިކަމުގެ ޚާއްޞަ މާނައަކީ މާތް ﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމުން ދުރުވުމާއެކު، މަކްރޫހު ކަންކަމުންވެސް ދުރުވުމެވެ.

ލައިފް ސްޓައިލް
1

އެއްދޮރު ބަންދުވާއިރު އެއްހާސް ދޮރު ހުޅުވޭނެއެވެ

ވަޒީފާއެއް ނެތް ވަރަށް ފަޤީރުކޮށް އުޅެމުން ދިޔަ މީހަކު ވަރަށް ބޮޑު ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްގެ ފާޚާނާ ސާފުކުރާ މީހާގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައި އިންޓަވިއުއަށް ހޮވުނެވެ. އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން ކޮންޕިއުޓަރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރ، ވަޒީފާނެއް މީހާއަށް...

ކުޅިވަރު