ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރަން ބޭނުންވާ ޓާފް ފުވައްމުލަކަށް ގެނެސްފި


ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރަން ބޭނުންވާ ޓާފް ފުވައްމުލަކަށް ގެނެސްފި

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރަން ބޭނުންވާ ޓާފް ފުވައްމުލަކަށް ގެނެސްފި ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

1

އެންމެ ބުއްދިވެރި މީހާ

Advertisement
Advertisement
ރިޕޯޓް
0

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަށް

ނިސްބަތުން 3 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ހުއްޓަސް، ނަމުން ސިޓީއެކޭ ބުންޏަސް މިރަށުގައި ސީޓީ ސްކޭނެއް ނުހުރެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފުރައިގެން ދާންޖެހެނީ އައްޑުއަށް ނުވަތަ މާލެއަށެވެ.

ލައިފް ސްޓައިލް
0

ކާމިޔާބު ކޮންމެ ފިރިއެއްގެ ފަހަތުގައި ރަނގަޅު އަންހެއްގެ އެހީތެރި ކަމުގެ އަތެއްވާނެއެވެ

އެއް ދުވަހަކު ފަތުރުވެރިންގެ އޮޅިއެއް ކިނބޫ ބަލާލަންވެގެން ކިނބޫ ދިރިއުޅޭ ކޯރަކަށް ދިޔައެވެ. އެމީހުން ދިޔައީ ފެންމަތީގައި އޮންނަގޮތަށް ހަދާފައިވާ ކަނދުފައްޗެއް ކަހަލަ އެއްޗެއްގައެވެ. ފަތުރުވެރިންގެ އޮޅިއަށް ކިނބޫ ކޯރުގެ މެދާ ހިސާބަށް ދެވުނު އިރު އެ ކ...

ކުޅިވަރު
0

20/21 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ޗެލްސީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ ކުޅެވުނު މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ފޯރި ގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު މަންޗެސްޓާރ ސިޓީ ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.