ފުވައްމުލަކު މަގުތަކުގައި ގަސްހެއްދުމަށާއި ނާސަރީ ހިންގުމަށް، ފުވައްމުލައް ވެމްކޯގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލަަށް ކާދު ހަދިޔާ ކޮށްފި


ފުވައްމުލަކު މަގުތަކުގައި ގަސްހެއްދުމަށާއި ނާސަރީ ހިންގުމަށް، ފުވައްމުލައް ވެމްކޯގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލަަށް ކާދު ހަދިޔާ ކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މަގުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މަގުތަކުގައި ގަސްހެއްދުމަށާއި ނާސަރީ ހިންގުމަށް، ފުވައްމުލައް ވެމްކޯގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލަަށް ކާދު ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓް
ދީން
0

ބުއްދީގެ ނިޢުމަތް

ބުއްދި އަކީ މާތް ﷲ އިންސާނަކަށް ދެއްވާނެ އެންމެ އަގުހުރި އެއް ނިޢުމަތެވެ. ބަނީއާދަމު ކަރާމާތްތެރިކުރައްވައި، އެހެން މަޚްލޫޤުންތަކުންގެ މައްޗަށް އެ އިލާހު މަތިވެރި ކުރެއްވީ ބުއްދީގެ ނިޢުމަތުންނެވެ. ހެވާއި ނުބައި އިންސާނާއަށް ދެނެގަނެވޭނީ އެ ބުއްދީގެ ބ...

ލައިފް ސްޓައިލް
0

ދުނިޔެ ބަދަލުކުރަން ނޫޅެ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ބަދަލު ކުރާށެވެ

ކުރީ ޒަމާނެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި އަދި ބާރު ހުރި ރަސްކަލަކު އުޅުއްވިއެވެ. އެ ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގެ ބާރު ފޯރާ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި އުޅޭ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔައީ ވަރަށް އުފަލާ ހިތްހަމަ ޖެހުމުގައެވެ. އެމީހުންނަށް ދަތިވާ އެއްވެސް ކަމ...

ކުޅިވަރު
0

ޝިމާލް އަދި ޖަރީޝް ބޮޑީ ބޯޑް ވޯލްޑް ޓުއަރ އިވެންޓް އިން 3 ވަނަ ހޯދައިފި

ޝިމާލް އަދި ޖަރީޝް ބޮޑީ ބޯޑް ވޯލްޑް ޓުއަރ އިވެންޓް އިން 3 ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ. ޝިމާލް ޝަމީމް އަދި ޖަރީޝް ޖިހާދް 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ވިޒިޓް މޯލްޑިވެސް ޕްރޯ 2022 ޖޫނިއަރ ކެޓެގަރީ އިންނެވެ.