ރިޕޯޓް
2

"ޓަމަނު އޮއިލް" ގެ އެހެން ބާވަތެއްގެ ތެލެއް ހަމަ އެނަމުގައި ބާޒާރުގައި ވިއްކަނީ

މުޅި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު "ޓަމަނު އޮއިލް" ގެ އެހެން ބާވަތެއްގެ ތެލެއް ހަމަ އެނަމުގައި ބާޒާރުގައި ވިއްކަމުންދާކަމަށް ޓަމަނު އޮއިލްގެ ވެރިޔާ މުޙައްމަދު އަފްރާހު ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޢަފްރާހް (ހަނިމާ) ބުނިގޮތުން މިއީ މިކަހަލަ ކަމެއް މެދުވެރިވި 2 ވަނަ ފަހަރެވެ...

ލައިފް ސްޓައިލް
ކުޅިވަރު