ފުވައްމުލަކުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙަށް ލިބި ވަޑައިގަތީ %43.49 ވޯޓް


މުޅި ފުވައްމުލަކުން ރައީސް ސާލިޙް އަށް ލިބި ވަޑައިގަތީ %43.49 ވޯޓް

ފުވައްމުލަކުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް އަށް ލިބި ވަޑައިގަތީ %43.49 ވޯޓް ކަމަށް މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓް ފޮށިތަކުން ދައްކާ

ރިޕޯޓް
0

ބަންދުގައި ހުރި ޒުވާނަކަށް ސިއްޙީ ފަރުވާ ނުދޭ މައްސަލައެއް ފެންމަތި ވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގެ ޒުވާނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ސިއްޚީ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެގެން ހޮސްޕިޓަލުން އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދޭ ކަމަށް އާއިލާއިން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ދީން
0

ދޮގު ވަރަޢަވެރިކަން

ދީނީ ނަޒަރަކުން ބަލާ އިރު، ވަރަޢަވެރިކަމުގެ ޚާއްޞަ މާނައަކީ މާތް ﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމުން ދުރުވުމާއެކު، މަކްރޫހު ކަންކަމުންވެސް ދުރުވުމެވެ.

ލައިފް ސްޓައިލް
1

އެއްދޮރު ބަންދުވާއިރު އެއްހާސް ދޮރު ހުޅުވޭނެއެވެ

ވަޒީފާއެއް ނެތް ވަރަށް ފަޤީރުކޮށް އުޅެމުން ދިޔަ މީހަކު ވަރަށް ބޮޑު ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްގެ ފާޚާނާ ސާފުކުރާ މީހާގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައި އިންޓަވިއުއަށް ހޮވުނެވެ. އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން ކޮންޕިއުޓަރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރ، ވަޒީފާނެއް މީހާއަށް...

ކުޅިވަރު