Advertisement
Advertisement

މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން (ޗިމީ) ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމަކަށް


މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން (ޗިމީ) ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމަކަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓްގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން ހުސެއިން (ޗިމީ) އައްޔަން ކުރައްވައިފި.

ރިޕޯޓް
0

ބުއްދީގެ ނިޢުމަތް

ބުއްދި އަކީ މާތް ﷲ އިންސާނަކަށް ދެއްވާނެ އެންމެ އަގުހުރި އެއް ނިޢުމަތެވެ. ބަނީއާދަމު ކަރާމާތްތެރިކުރައްވައި، އެހެން މަޚްލޫޤުންތަކުންގެ މައްޗަށް އެ އިލާހު މަތިވެރި ކުރެއްވީ ބުއްދީގެ ނިޢުމަތުންނެވެ. ހެވާއި ނުބައި އިންސާނާއަށް ދެނެގަނެވޭނީ އެ ބުއްދީގެ ބ...

ލައިފް ސްޓައިލް
0

ދުނިޔެ ބަދަލުކުރަން ނޫޅެ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ބަދަލު ކުރާށެވެ

ކުރީ ޒަމާނެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި އަދި ބާރު ހުރި ރަސްކަލަކު އުޅުއްވިއެވެ. އެ ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގެ ބާރު ފޯރާ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި އުޅޭ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔައީ ވަރަށް އުފަލާ ހިތްހަމަ ޖެހުމުގައެވެ. އެމީހުންނަށް ދަތިވާ އެއްވެސް ކަމ...

ކުޅިވަރު